Reklamraksti: Gimenes Budžets.

Aktualitates Kriminalzinas Kur šodien Atpusties?

Preilu novada pašvaldiba. E-Pasts: dome preili. Priekules novada pašvaldiba. E-Pasts: dome priekulesnovads. Priekulu novada pašvaldiba. E-Pasts: dome priekulunovads. Pargaujas novada pašvaldiba. E-Pasts: pargaujasnovads pargaujasnovads. Pavilostas novada pašvaldiba. Plavinu novada pašvaldiba. E-Pasts: dome plavinas. Raunas novada pašvaldiba. E-Pasts: novadadome rauna. Riebinu novada pašvaldiba.

Šis likums reglamente Latvijas pašvaldibu darbibas visparigos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldibu kompetenci, domes un tas instituciju, ka ari domes priekšsedetaja tiesibas un pienakumus, pašvaldibu attiecibas ar Ministru kabinetu un ministrijam, ka ari pašvaldibu savstarpejo attiecibu visparigos noteikumus.

Ar grozijumiem, kas izdariti ar Izslegts ar Vieteja pašvaldiba ir vieteja parvalde, kas ar pilsonu veletas parstavniecibas – domes – un tas izveidoto instituciju un iestažu starpniecibu nodrošina likumos noteikto funkciju, ka ari šaja likuma paredzetaja kartiba Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldibas brivpratigo iniciativu izpildi, ieverojot valsts un attiecigas administrativas teritorijas iedzivotaju intereses.

Realizejot vietejo parvaldi, pašvaldibas likuma noteiktajos ietvaros ir publisko tiesibu subjekts, bet privattiesibu joma pašvaldibam ir juridiskas personas tiesibas. Pašvaldibas savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstavigi. Pašvaldiba atbild par tas izveidoto instituciju darbibu, ja likumos nav noteikts citadi. Delegeto valsts parvaldes funkciju un parvaldes uzdevumu izpilde pašvaldiba parstav Latvijas Republiku un ir Ministru kabineta padotiba.

Latvijas Republika atbild par attiecigas delegetas valsts parvaldes funkcijas vai parvaldes uzdevuma tiesisku un lietderigu izpildi. Pašvaldibu padotibas veidu un saturu nosaka normativie akti. Pašvaldibu darbibu ša likuma ietvaros parrauga Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija.

Valsts parvaldes iestadem un amatpersonam, kuras likumos paredzetajos gadijumos un noteiktaja kartiba parrauga pašvaldibu darbibas likumibu un konstate, ka pašvaldibas dome, tas priekšsedetajs, priekšsedetaja vietnieks, ka ari citas pašvaldibas institucijas nepilda vai parkapj Satversmi , likumus, Ministru kabineta noteikumus vai ari nepilda tiesas spriedumus, ir pienakums par to zinot Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijai.

Pašvaldibas domes priekšsedetaja, vina vietnieka, deputatu, pašvaldibas administracijas darbinieku, pašvaldibas iestažu vaditaju un citu pašvaldibas amatpersonu un darbinieku atlidzibu nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldibu instituciju amatpersonu un darbinieku atlidzibas likumam. Ša likuma Šo funkciju izpilde tiek finanseta no attiecigas pašvaldibas budžeta, ja likuma nav noteikts citadi.

Nododot pašvaldibam jaunas ša likuma Ar likumu pašvaldibam var uzdot pildit autonomas funkcijas, kas nav paredzetas šaja likuma, vienlaikus attiecigaja likuma nosakot papildu finansešanas avotus, ja funkciju izpilde saistita ar izdevumu palielinašanos. Valsts parvaldes iestades, ja tas paredzets likumos vai Ministru kabineta noteikumos, var pilnvarot pašvaldibas pildit atseviškas valsts parvaldes iestažu funkcijas, nosakot to izpildes kartibu un uzraugot šo funkciju izpildi.

Nododot valsts parvaldes iestažu funkciju izpildi pašvaldibam, vienlaikus tam nododami lidzekli, kas paredzeti attiecigo valsts parvaldes iestažu budžeta šo funkciju veikšanai. Pašvaldibam nodoto valsts parvaldes iestažu funkciju izpildi organize attieciga pašvaldiba, bet par to izpildi ir atbildiga valsts parvaldes iestade, kas šis funkcijas nodevusi pašvaldibai. Pašvaldibas pec savstarpejas vienošanas var nodot cita citai atsevišku to kompetence esošo funkciju izpildi.

Lemumu par funkciju izpildes nodošanu pienem attiecigas pašvaldibas dome. Pamatojoties uz šo lemumu, tiek noslegts rakstveida ligums, kura paredzeti funkciju izpildes finansešanas avoti. Par ša panta pirmaja dala mineto funkciju izpildi ir atbildiga un to izpildi uzrauga ta dome, kurai ar likumu uzdots pildit šis funkcijas.

Citam pašvaldibam nevar deleget funkcijas, kas ir attiecigas domes ekskluzivaja kompetence un noteiktas ša likuma Ceturta dala izslegta ar Ministru kabinets likuma paredzetajos gadijumos un Valsts parvaldes iekartas likuma noteiktaja kartiba var deleget pašvaldibai atsevišku parvaldes uzdevumu. Faktiski, kad ienemumi parsniedz izmaksas, ko uzskaita gramatvediba gramatvedibas izmaksas.