Iznemumi, Kas Atbrivo No Pašizolacijas Ieverošanas:

Pec ši perioda Italijas teritorija japamet vai jadodas karantina. Saskana ar Italijas normativajiem aktiem no 3. Italijas premjerministrs izsludinaja jauno likumu Atgadinam, ka uz nenoteiktu laiku atcelti brivdienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlidzekliem, kas veic starptautiskus parvadajumus. Covid virusa izplatibas konteksta no Tada gadijuma jaaizpilda deklaracija.

No Papildus nosacijumi attiecinati uz personam, kuras ir nodarbinatas arstniecibas iestades, socialas aprupes institucijas un izglitibas iestades un kuras ir tieša kontakta ar citiem cilvekiem, piemeram, arsti, kuri sniedz palidzibu pacientam, vai skolotaji, kuri strada ar berniem. Šiem cilvekiem 8. Ja tests bus negativs, tad personas Ja persona nevelesies testu veikt, tad pašizolacijas ilgums saglabasies iepriekšejais – 14 dienas. Iznemumi, kas atbrivo no pašizolacijas ieverošanas:.

Ierodoties no valstim, kuras saslimstibas raditajs ir virs 25 gadijumiem uz iedzivotajiem, ir jaievero obligata pašizolacija. Latvija nevar ekonomiski izoleties. Cita starpa paraleli Iekšlietu ministrija strada pie ta, lai piesaistitu Latvija jaunas investicijas un raditu jaunas darba vietas, lai kompensetu Covid rezultata radušas ekonomiskas problemas valsti.

Sikaka informacija pieejama šeit.

Ieviestas atseviškas atkapes no bistamo kravu parvadajumu noteikumiem ADR. Informacijas apkopojums pieejams Apvienoto Naciju majaslapa. Sikaka informacija pieejama šeit. Par sejas maskas nevalkašanu var tikt piemerots naudas sods eiro apmera. Francijas atbildigas iestades pienemušas lemumu nepagarinat braukšanas ierobežojumu atsaukumu. Turpmak, veicot kravu parvadajumus Francija, jaievero braukšanas ierobežojumu prasibas Francija.

Uz visam tam, kas pirmas nak prata – noteikti ne,” uzsvera Latvijas Dabas fonda parstave Liene Brizga-Kalnina. Vina aicina pec iespejas izvairities no labiekartotam dabas takam, jo tajas ir lielaka iespejamiba satikt vel citus atputas milotajus. Ja, aizbraucot uz kadu no atputas vietam redzams, ka tur jau ir loti daudz mašinu, tad jagriežas apkart un jamekle cita vieta, kur pastaigaties. Izmantot karti,” sacija Brizga-Kalnina.

Rezultati tiks pazinoti: lidz Projekta istenošanas laiks: Kontaktinformacija: Talis Salenieks talr. Aluksnes Bernu un jauniešu centrs nosledzis ligumus par šo pienakumu veikšanu lidz novembra beigam. Jaunatnes lietu koordinatoru pienakumos bus sniegt dažada veida atbalstu vietejiem jauniešiem – palidzet sanemt aktualo informaciju, veicinat jauniešu brivpratigo darbu un iesaistišanos vieteja un plašaka meroga pasakumos un projektos, palidzet realizet vinu ieceres, ka ari istenot citadas ar pagasta jauniešiem saistitas lietas.

Pirmo tris jaunatnes lietu koordinatoru darba uzsakšana novada pagastos ir iespejama pateicoties tam, ka pašvaldibas ši gada budžeta dome atveleja lidzeklus konkretajam merkim. Ceram, ka tas izvertisies veiksmigi un rezultativi un šadu praksi varesim turpinat ari nakamaja gada, – uzsver Aluksnes Bernu un jauniešu centra jaunatnes lietu specialiste Ilze Zvejniece. Katra no iepriekš minetajiem pagastiem ir noteikts laiks, kad jaunatnes lietu koordinators bus sastopams.

Jaunanna tas bus katra meneša pirmaja un trešaja svetdiena no pulksten Markalne jaunatnes lietu koordinatoru vares satikt katru piektdienu no pulksten Un lidzigi ari Veclaicene koordinators bus sastopams piektdienas no pulksten Aicinam jauniešus but aktiviem, izmantot šo iespeju darboties kopa un sanemt atbalstu no jaunatnes lietu koordinatora, lai istenotu savas idejas.

Ik gadu pavasaris nak ar pavasara sakopšanas darbiem, ari šis gads nav iznemums, kad Ta ka Šogad talkot paliksim pilsetas centra, sakopjot vidi sev apkart teritorijas, kuras smiltenieši uzturas un redz diendiena. Pec talkas talciniekus cienasim ar karstu zupu. Smiltenes pagasts šogad nolemis sakopt Jauna parka teritorijas dalu, kura piegul autocelam Smiltene-Valka. Bilskas pagasta talcinieki aicinati pie Bilskas ezermalas sakopšanas darbiem, turpinot ari darbu pie dabas takas veidošanas.

Blomes pagasts piedalisies pie vecas skolas “Silkites” teritorijas sakopšanas.

Meros darbs pie aktivas atputas laukuma labiekartošanas. Palsmanes pagasta planots aicinat talkot gribetajus uz darbiem Palsmanes kapseta – lapu grabšana, atkritumu vietu sakopšana. Ir ideja par putnu burišu akciju mazajiem talkotajiem. Blomes pagasts piedalisies pie vecas skolas “Silkites” teritorijas sakopšanas. Grundzales pagasta šogad galvenie darbs bus pie pludmales volejbola laukuma izveidošana- talkas diena tiks norakts laukuma apaugums un iebetoneti stabi tiklam.

Norakta apauguma velenas tiks parvestas uz estrades teritoriju un izmantotas nelidzena reljefa izlidzinašanai. Vairak no: Viktor Frankl Skatit vairak. A book for finding purpose and strength in times of great despair, the international best-seller is still just as relevant today as when it was first published. This book was published with two different covers. Customers will be shipped one of the two at random.

In our age of depersonalization, Frankl teaches the value of living to the fullest. Upon his death in , Viktor E. Frankl was lauded as one of the most influential thinkers of our time. The Unheard Cry for Meaning marked his return to the humanism that made Man’s Search for Meaning a bestseller around the world.

In these selected essays, written between and , Dr. Frankl illustrates the vital importance of the human dimension in psychotherapy. Using a wide range of subjects-including sex, morality, modern literature, competitive athletics, and philosophy-he raises a lone voice against the pseudo-humanism that has invaded popular psychology and psychoanalysis.

Ka Jaaprekina IIN, Iznomajot Savu Nekustamo ipašumu?

Nav noliedzams, ka Kauna, Lietukis garaža, tika noslepkavoti vairaki simti cilveku, bet, ka rada pedeja laika lietuviešu petijumi, slaktinš nenotika tada veida, ka nacistu propaganda to bija traktejusi. Pedejie petijumi ari neapstiprina Štalekera uzdoto noslepkavoto skaitu – cilveku. Par šo problemu sikak: Ezergailis, A. Neighbors Did not Kill Jews.

Par sinagogu dedzinašanu Štalekeram ir taisniba. Jautajums tomer ir par noslepkavotajiem, jo lidz šim, piemeram, Araja viru kriminallietu depozitos nav pieradijumu, ka 4. Sikak: Ezergailis, A. The Holocaust in Latvia, Its value derives from its secrecy, its limited distribution, and that it came from the very center of Nazism – its author was only three removes from Hitler and was in charge of killing Jews in the Baltic region.

In general the report does not support those historians who desire to present the Holocaust as Germanless. Thereafter, the report has functioned in many Nazi crime trials, except for the USSR, the world over. Specifically, the report shows that it were the members of the Einsatzgruppe A with Stahlecker at its helm, who engaged in organization and fomentation of killing operations in Latvia and elsewhere in the Baltic.

For reasons that are difficult for outsiders to understand, the report is almost ignored by a great number of German historians. They consider it as a self-serving and dismiss it as an unreliable source.

The original and preferred plan of killing the Jews, Stahlecker writes, was to eliminate them by pogroms, by which he meant that the natives on their own, or egged on by Einsatzkommando leaders, will rise up and bludgeon the Jews to death. For that purpose, we used native teams which we had organized.

The report consists of two parts: about pages of text and pages of documents. At least one of these miracles usually involved a Gentile Rescuer who, risking his freedom if not his life, stepped forward to save a Jew.

One of the most remarkable rescuers in Latvia was the Liepaja janitor Roberts Seduls – An audacious daredevil, he and his wife Johanna – hid 11 Jews in the cellar of an apartment building in the center of town from to All survived the war but tragically Seduls did not: he was killed by a Soviet bomb on 10 March One of the Jews, the teacher Kalman Linkimer – , had kept a diary from the first day of the war There he resumed his diary, producing a day-by-day account from 29 April to 20 February and reconstructing the lost pages for at least the first, bloodiest year of the German occupation, from 29 June to the establishment of the Liepaja ghetto on 1 July He also recorded the escape stories of the other Jews who had reached the cellar in October-December At Mr.

The Linkimer Diary: How 11 Jews Survived the Holocaust 49 Robert Seduls in it captures the thoughts, emotions, and tensions of the moment – neither mellowed nor smoothed by the passage of time. The neatness of the manuscript suggests that it was copied from an original draft. That name also appears once in another section, so perhaps Linkimer recopied the entire manuscript.

Another unique aspect of the diary is that these Jews had a radio provided by Seduls. Unlike prisoners in camps who were totally cut off from news except for an occasional, often false rumour, these 11 Jews were able to follow military and political events hour by hour, recording their thoughts every day.

Like millions of other Europeans they eagerly awaited liberation, but with an urgency felt only by people facing imminent death. Z. Eiduss, published in 24 installments in the Liepaja newspaper Komunists in Thankfully, the crudity of these embellishments makes it easy to strip them from the story.